Lycaenidae Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Lycaenidae Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)